BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1251 / BTC - TCHQ 

V/v tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

(Đ/c: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)


Trả lời công văn số  0018 / PLX - XNK  ngày 07/1/2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông) cho các doanh nghiệp Campuchia, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


 1. Về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất:


  Căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 11 Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ, trong thời gian sửa Thông tư số  139 / 2013 / TT - BTC  ngày 09/10/2013, Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nêu tại công văn số  0018 / PLX - XNK  dẫn trên; theo đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được phép xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho các doanh nghiệp Campuchia.


 2. Về thủ tục, hồ sơ tạm nhập, tái xuất:


  Hồ sơ, thủ tục tạm nhập, tái xuất xăng dầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số

   139 / 2013 / TT - BTC  ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.


 3. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắc có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định.


Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để t/h);

 • Lưu: VT, TCHQ (11 b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh