BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  753 / TCHQ - GSQL 

V/v thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa giữa các phụ lục HĐGC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Công ty TNHH LD Công nghệ Việt Nam Thụy Sỹ.

(193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  09 / CVTK - SWT  ngày 16/12/2014 của Công ty TNHH LD Công nghệ Việt Nam Thụy Sỹ - SWISSTECH (Công ty) về thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công số SWT 080970002 ngày 15/08/2010, hết hạn ngày 15/8/2015 (từ phụ lục hợp đồng gia công số 03 năm 2014 sang phụ lục hợp đồng gia công số 04 năm 2015). Trên cơ sở ý kiến của Cục Hải quan TP Hà Nội tại văn bản số  155 / HQHN - GSQL , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Hợp đồng gia công số SWT0809070002 ngày 15/8/2010 của Công ty với đối tác thuê gia công là Công ty Marie Melanie S.A Thụy Sỹ hết hạn ngày 15/8/2015 và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015:


  1. Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty chuyển giao số nguyên liệu, vật tư dư thừa của Phụ lục hợp đồng gia công số  SWT0809070002 / PL03  sang thực hiện tiếp tại Phụ lục hợp đồng số PL04 theo thời hạn của hợp đồng gia công số SWT0809070002.


  2. Giao Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan xác định cụ thể lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa của Phụ lục hợp đồng gia công số  SWT0809070002 / PL03  và làm thủ tục chuyển giao sang Phụ lục hợp đồng gia công số PL04 đúng quy định; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và thực hiện phụ lục hợp đồng gia công theo đúng quy định hiện hành.


  3. Công ty có trách nhiệm thông báo Phụ lục hợp đồng số PL04 theo đúng quy định, tổ chức thực hiện hoạt động gia công theo thỏa thuận đã ký kết tại phụ lục số 04.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội biết, chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan hướng dẫn Công ty thực hiệnNơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh