BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  754 / TCHQ - GSQL 

V/v thủ tục thông báo phụ lục hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.


Trả lời công văn số  36 / HQQT - NV  ngày 12/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc Công ty CP May Quảng Trị thông báo phụ lục hợp đồng gia công số 04 ngày 30/12/2014 trên hệ thống E-customs để điều chỉnh thời hạn giao hàng của hợp đồng gia công số  02 / SR -   CPMQT / 2014  đến hết ngày 30/04/2015 khi hợp đồng gia công hết hiệu lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số  22 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính thì Công ty phải thông báo phụ lục hợp đồng gia công trước thời điểm HĐGC hết hiệu lực.


    Trường hợp tại thời điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực nhưng vẫn còn một lượng sản phẩm chưa xuất khẩu hết, Công ty giải trình có lý do chính đáng và đã ký kết phụ lục hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài để điều chỉnh thời hạn giao hàng thì Công ty được làm thủ tục để thông báo phụ lục hợp đồng gia công.


  2. Giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc Công ty thực hiện việc xuất khẩu sản phẩm theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong phụ lục hợp đồng số 04 ngày 30/12/2014. Hết thời hạn thỏa thuận tại phụ lục số 04, Công ty phải làm thủ tục thanh khoản với Chi cục Hải quan nơi thông báo hợp đồng gia công theo quy định; trường hợp Công ty không thực hiện thanh khoản, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra sau thông quan đối với đơn vị.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, hướng dẫn Chi cục Hải quan liên quan và Công ty thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh