BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  908 / BTC - TCHQ 

V/v thuế GTGT hàng NK sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số  3791 / HQHCM - TXNK  ngày 24/10/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT quy định "hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này".

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số  21 / 2013 / QH13  quy định: "Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt".

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: "Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hoàn Mỹ Vo Ne, hàng hóa nhập khẩu nhưng Công ty phát hiện hàng hóa thiếu ngày sản xuất và ngày hết hạn quá mờ nên đã xuất trả lại hàng cho người bán, hàng hóa thực tế không sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam, đã tái xuất thì về thuế GTGT, thủ tục, hồ sơ không thu thuế thực hiện như thủ tục, hồ sơ hoàn thuế / không thu thuế nhập khẩu quy định tại Điều 120 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết.


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái