BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 1017/TCHQ-GSQL

V/v mở rộng kho hàng

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH NOKIA VIỆT NAM

(Đ/c: Số 8, Đường số 6, Khu công nghiệp VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh)


Trả lời công văn số 0012/2014/TC-1211 ngày 11/12/2014 của Công ty TNHH Nokia Việt Nam về việc mở rộng kho hàng nhà máy Nokia ra kho hàng của Công ty Cổ phần ALS Đông Hà Nội tại Khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Việc Công ty TNHH Nokia Việt Nam thuê diện tích kho của Công ty cổ phần ALS Đông Hà Nội tại địa điểm số 10, Đường số 05, Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh là quan hệ kinh tế giữa 02 Công ty. Tuy nhiên, việc thuê kho của Công ty TNHH Nokia Việt Nam phải đảm bảo quy định tại khoản 9 Điều 49 Thông tư số 128 / 2013 / TT-BTC của Bộ Tài chính.


  2. Hàng hóa của Công ty TNHH Nokia Việt Nam đưa vào kho thuê của Công ty Cổ phần ALS Đông Hà Nội không thuộc diện hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan chờ xuất khẩu được đưa vào kho hàng không kéo dài của Công ty Cổ phần ALS Đông Hà Nội, kho thuê phải được ngăn cách với kho hàng không kéo dài và chịu sự giám sát, quản lý của cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành.


Đề nghị Công ty TNHH NOKIA Việt Nam phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để thực hiện./.



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ tỉnh Bắc Ninh (để thực hiện);

  • Công ty ALSE (để thực hiện);

    (Số 10, Đường số 5 KCN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh)

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Vũ Ngọc Anh



Từ khóa: 1017 TCHQ-GSQL