BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1018 / TCHQ - GSQL 

V/v thủ tục xuất khẩu chè

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015Kính gửi: Hiệp hội Chè Việt Nam


Trả lời công văn số  14 / 2015 / VP - HHC  ngày 16/01/2015 của Quý Hiệp hội phản ảnh vướng mắc về thủ tục xuất khẩu chè, mặt hàng phải kiểm dịch thực vật xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 27/01/2015, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn số  157 / BVTV - KD  gửi Tổng cục Hải quan, trong đó đã triển khai một số nội dung của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật mới và Thông tư số  30 / 2014 / TT - BNNPTNT  ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Tổng cục Hải quan đã sao gửi công văn này cho Cục Hải quan các tỉnh thành phố để phối hợp thực hiện.


Tại công văn nêu trên, Cục Bảo vệ thực vật đã đề cập đến việc triển khai quy trình kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu để hạn chế vướng mắc phát sinh, trong đó có vướng mắc do Quý Hiệp hội phản ảnh. Theo đó, đối với lô hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, doanh nghiệp nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật có xác nhận của cơ quan kiểm dịch vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu để làm thủ tục thông quan lô hàng và có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan hải quan trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Hiệp hội được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Bộ NNPTNT; Cục Bảo vệ thực vật;

  • Lưu: VT, GSQL (02).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh