BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1090 / TCHQ - GSQL 

V/v: xác định ngày xuất khẩu đối với hàng hóa được vận chuyển qua biên giới đất liền

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.


Trả lời công văn số  3376 / HQLS - GSQL  ngày 19/12/2014 của Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn liên quan đến vướng mắc về việc xác định ngày xuất khẩu đối với hàng hóa được vận chuyển qua biên giới đất liền của lô hàng được cấp C/O mẫu E của Trung Quốc số tham chiếu E14470ZC23350327 ngày 30/9/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đối với hàng hóa được vận chuyển theo đường bộ, đường sông qua biên giới đất liền giữa Việt Nam với các nước thành viên FTA như Trung Quốc, Lào, Campchia, ngày xuất khẩu là ngày giao hàng tại cửa khẩu xuất của nước xuất khẩu hoặc ngày phát hành chứng từ vận tải (nếu có).


Trường hợp không có căn cứ để xác định thông tin về ngày xuất khẩu như trên thì ngày hàng đến cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam được coi là ngày xuất khẩu.


Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh