BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 196 / 2013 / NĐ - CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 52 / 2014 / NĐ - CP NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Căn cứ Nghị định số 106 / 2012 / NĐ - CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm (sau đây được viết tắt là Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP );

Căn cứ Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây được viết tắt là Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP );

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn những nội dung sau:

 1. Hợp đồng dịch vụ việc làm, quản lý hoạt động dịch vụ việc làm và báo cáo định kỳ tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP .

 2. Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định 196 / 2013 / NĐ - CP .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP .

 2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP .

 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP .

Điều 3. Hợp đồng dịch vụ việc làm.

 1. Trung tâm dịch vụ việc làm ký kết hợp đồng dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP , doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm ký kết hợp đồng dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP , hợp đồng dịch vụ việc làm phải đảm bảo các nội dung sau: tên, địa chỉ liên hệ của các bên; giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán; nội dung cụ thể của dịch vụ việc làm cung cấp (số lượng, chất lượng ...); phương thức thực hiện hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện dịch vụ; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; giải quyết tranh chấp, và các nội dung khác (nếu có).

 2. Đối với hợp đồng dịch vụ việc làm có thực hiện việc giới thiệu hoặc cung ứng lao động, ngoài việc đảm bảo các nội dung tại khoản 1 Điều này cần có quy định về trách nhiệm theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ thời gian 12 tháng trở lên thì theo dõi tình trạng việc làm của người lao động trong thời gian 12 tháng.

Điều 4. Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP được hướng dẫn như sau:

 1. Nội dung của Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm gồm: vị trí, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; cơ cấu tổ chức bộ máy; chức năng nhiệm vụ của các phòng ban; nguyên tắc hoạt động dịch vụ việc làm; thời giờ làm việc; quy trình thực hiện cung cấp các dịch vụ; trách nhiệm xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thị trường lao động; quy chế phối hợp công tác; thông tin liên lạc, lập biểu theo dõi các hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm.

 2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp Trung tâm dịch vụ việc làm ký ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

 3. Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm được niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm dịch vụ việc làm.

 4. Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Điều 5. Quản lý hoạt động dịch vụ việc làm

 1. Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đăng ký tư vấn, đăng ký tìm việc làm, đăng ký giới thiệu hoặc cung ứng lao động theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP theo các mẫu số 01, 01a, 01b, 01c, 01d ban hành kèm theo Thông tư này.

 2. Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm giới thiệu hoặc cung ứng quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm

 1. Trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hằng năm, Trung tâm dịch vụ việc làm báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của Trung tâm dịch vụ việc làm.

 2. Trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hằng năm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ

  việc làm báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm, trong đó nêu rõ về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của từng chi nhánh (nếu có) theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi chi nhánh đặt địa điểm hoạt động về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

 3. Trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của địa phương theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2015.

 2. Thông tư số 20 / 2005 / TT - LĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19 / 2005 / NĐ - CP ngày 28 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Thông tư số 27 / 2008 / TT - LĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20 / 2005 / LĐTBXH - TT ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định số 71 / 2008 / NĐ - CP ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19 / 2005 / NĐ - CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn Phòng Chính phủ;

 • Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

 • Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

 • Công báo;

 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

 • Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

 • Website Bộ LĐTBXH;

 • Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;

 • Lưu: VT, Cục VL (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thanh Hòa

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


image src="07_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_Nghi_dinh_196_2013_ND_CP_quy_dinh_thanh_lap_va_hoat_dong_cua_Trung_tam_dich_vu_viec_lam_va_Nghi_dinh_52_2014_ND_CP / Image_001 .png" height="28" width="151">

Mã số (TTDVVL ghi) NLĐ


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(Dành cho người lao động)

1. Họ và tên (chữ in): ................................................................. Giới tính:Nam □ Nữ □

2. Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................

3. Số chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu: ...........................................................................

Ngày cấp: …/.../… Nơi cấp: ...........................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................

5. Điện thoại: …………..… Fax: ……………. E-mail: .................................................

6. Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có):

 • Người khuyết tật □ Người dân tộc thiểu số □ Khác (……………) 7. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: ....................................................................

  .......................................................................................................................................... 8. Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): ...........................................................................

  9. Ngoại ngữ: ……………………… Trình độ: .............................................................

  10. Tin học: ………………………… Trình độ: ............................................................

  11. Nội dung cần tư vấn:

 • Việc làm □ Học nghề □ Chính sách, pháp luật lao động

  □ Khác (ghi rõ: ...............................................................................................................)

  12. Khả năng, sở trường: .................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  13. Nội dung khác: ..........................................................................................................


  …….., ngày … tháng ... năm ...

  Người đăng ký tư vấn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 01a

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------


  image src="07_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_Nghi_dinh_196_2013_ND_CP_quy_dinh_thanh_lap_va_hoat_dong_cua_Trung_tam_dich_vu_viec_lam_va_Nghi_dinh_52_2014_ND_CP / Image_002 .png" height="28" width="159">

  Mã Số (TTDVVL ghi) TVTT


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  (Dành cho tập thể người lao động)

  1. Họ và tên (chữ in): ................................................................ Giới tính: Nam □ Nữ □

  2. Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................

  3. Số chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu: ...........................................................................

  Ngày cấp: …/.../… Nơi cấp: ...........................................................................................

  4. Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................

  5. Điện thoại: …………….. Fax: ………………. E-mail: .............................................

  1. Đại diện:

   - Tập thể người lao động đến từ:......................................................................................

   - Số lượng người: .............................................................................................................

  2. Nội dung cần tư vấn:

 • Việc làm □ Học nghề □ Chính sách, pháp luật lao động

□ Khác (ghi rõ: ...............................................................................................................)

8. Thời gian đăng ký tư vấn: ............................................................................................


…….., ngày … tháng ... năm ...

Người đăng ký tư vấn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


image src="07_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_Nghi_dinh_196_2013_ND_CP_quy_dinh_thanh_lap_va_hoat_dong_cua_Trung_tam_dich_vu_viec_lam_va_Nghi_dinh_52_2014_ND_CP / Image_003 .png" height="28" width="160">

Mã Số (TTDVVL ghi) SDLĐ


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(Dành cho người sử dụng lao động)

1. Tên doanh nghiệp / đơn vị: ..........................................................................................

2. Ngành nghề sản xuất / kinh doanh chính: ....................................................................

3. Địa chỉ: ........................................................................................................................

4. Điện thoại: ……………………. Fax: .........................................................................

5. Email: ………………………. Website: .....................................................................

6. Người đại diện: …………………. Chức vụ: ..............................................................

Điện thoại: ……………………… Email: ......................................................................

7. Nội dung cần tư vấn:

 • Chính sách, pháp luật lao động

 • Tuyển lao động, quản trị và phát triển nguồn nhân lực

 • Sử dụng lao động và phát triển việc làm

  Khác (ghi rõ: ...............................................................................................................)

  8. Thời gian đăng ký tư vấn: ...........................................................................................


  …….., ngày … tháng ... năm ... Người đại diện đăng ký tư vấn (Ký và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 01c

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------


  image src="07_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_Nghi_dinh_196_2013_ND_CP_quy_dinh_thanh_lap_va_hoat_dong_cua_Trung_tam_dich_vu_viec_lam_va_Nghi_dinh_52_2014_ND_CP / Image_004 .png" height="28" width="150">

  Mã Số (TTDVVL ghi) TVL


  ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM

  1. Họ và tên: ............................................................................................... Nam □ Nữ □

  2. Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................

  3. Dân tộc: …………………………… Tôn giáo ...........................................................

  4. Số chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu: ...........................................................................

  Ngày cấp: … / … / … Nơi cấp: ..........................................................................................

  5. Tình trạng hôn nhân:.................................................................................................... □ Độc

  thân................................................................................................................................... □ Kết

  hôn

  6. Địa chỉ đăng ký thường trú: ........................................................................................

  7. Địa chỉ đăng ký tạm trú (nếu có): ...............................................................................

  8. Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................

  9. Điện thoại liên lạc: …………….. Fax: …………….. E-mail: ...................................

  10. Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có):

 • Người khuyết tật

 • Người dân tộc thiểu số

Khác (ghi rõ đối tượng ưu tiên: ..................................................................................)

11. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: ..................................................................

12. Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): .........................................................................

13. Ngoại ngữ: ………………………… Trình độ .........................................................

14. Các chứng chỉ khác (nếu có): ....................................................................................

15. Khả năng, sở trường: .................................................................................................

..........................................................................................................................................

 1. Quá trình làm việc:  Stt


  Đơn vị làm việc

  Thời gian làm việc (Từ tháng, năm đến tháng, năm)


  Vị trí việc làm

  1

  2

  3

 2. Công việc / vị trí việc làm đăng ký:

- Tên công việc / vị trí việc làm: .......................................................................................

- Địa điểm: ......................................................................................................................

- Mức lương: ...................................................................................................................

- Yêu cầu khác: ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................


…….., ngày … tháng ... năm ...

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01d

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


image src="07_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_Nghi_dinh_196_2013_ND_CP_quy_dinh_thanh_lap_va_hoat_dong_cua_Trung_tam_dich_vu_viec_lam_va_Nghi_dinh_52_2014_ND_CP / Image_005 .png" height="28" width="145">

Mã Số (TTDVVL ghi) NC


ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU / CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp / đơn vị: ...........................................................................................

2. Ngành nghề sản xuất / kinh doanh chính:.....................................................................

3. Địa chỉ:.........................................................................................................................

4. Điện thoại: …………………………… Fax:...............................................................

5. Email: ………………………… Website:...................................................................

6. Người đại diện: …………………… Chức vụ:............................................................

Điện thoại: …………………………. Email: ..................................................................

 1. Các vị trí việc làm cần giới THIỆU / CUNG ứng lao động:


  STT


  Vị trí việc làm


  Số lượng


  Giới tính

  Trình độ chuyên môn kỹ thuật


  Ưu

  tiên


  Yêu cầu

  khác


  Mã số việc

  làm

  1

  2

  3

  8. Thời hạn kết thúc giới THIỆU / CUNG ứng lao động: .........................................................


  …….., ngày … tháng ... năm ...

  Người đăng ký giới THIỆU / CUNG ứng lao động

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

  TÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM/

  TÊN DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM


  THEO DÕI TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIỚI THIỆU HOẶC CUNG ỨNG


  STT


  Tên người lao động


  Mã số người lao động


  Ngày bắt đầu làm việc


  Thời hạn hợp đồng


  Ngày kết thúc làm việc trên hợp đồng


  Tên doanh nghiệp


  Vị trí

  việc làm


  Mã số việc làm

  Địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp


  Mức lương được hưởng


  Các chế độ khác (nếu có)


  Ngày kết thúc làm việc thực tế


  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  1

  2

  3

  4

  5

  Ghi chú:

  Cột 3: Trung tâm dịch vụ việc làm / Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm ghi mã số mà Trung tâm / Doanh nghiệp đã đặt cho người lao động tại mẫu 01c.

  Cột 5: Thời hạn hợp đồng: Đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (ghi KXĐ), đối với Hợp đồng lao động xác định thời hạn (ghi thời gian của Hợp đồng), đối với Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (ghi MV).

  Cột 9: Trung tâm dịch vụ việc làm / Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm ghi mã số việc làm mà doanh nghiệp đã đặt tại mục 7 mẫu 01d.

  Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

  CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN TRỰC TIẾP TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM …

  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------


  BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM

  (HOẶC CẢ NĂM)

  Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  - Cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp


  1. THÔNG TIN CHUNG

   1. Trụ sở, chi nhánh, văn phòng của Trung tâm (nêu rõ địa chỉ của trụ sở chính, từng chi nhánh, văn phòng của Trung tâm)

   2. Tổ chức, biên chế của Trung tâm


    STT


    Chỉ tiêu


    Tổng số (Người)


    Cán bộ (Người)

    Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất (Người)

    Định

    biên

    Hợp đồng lao động

    Đại học trở lên


    Cao đẳng


    Khác

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Tổng số cán bộ

    1

    Lãnh đạo Trung tâm

    2

    Tổ chức hành chính, kế toán, ...

    3

    Tư vấn

    4

    Giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động

    5

    Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin thị trường lao động

    6

    Bảo hiểm thất nghiệp

    (nếu có)

    7

    Dạy nghề (nếu có)


    8

    Khác

    3. Cơ sở vật chất

    STT

    Chỉ tiêu

    Đơn vị tính

    Tổng số

    1

    2

    3

    4

    1

    Tổng diện tích đất (m2)

    m2

    2

    Diện tích sử dụng (m2)

    m2

    3

    Giá trị trang thiết bị (triệu đồng)

    Triệu đồng

  2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ


STT


Chỉ tiêu


Đơn vị

Kế hoạch sáu tháng (hoặc cả năm)

Thực hiện trong kỳ trước

Thực hiện trong kỳ báo cáo

1

Tổ chức sàn giao dịch việc làm

1.1

Tần suất tổ chức sàn giao dịch việc làm

Lần/quý

1.2

Số phiên đã thực hiện

Phiên

1.3

Số doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch việc làm

Doanh nghiệp

1.4

Số người lao động được tư vấn tại sàn giao dịch việc làm

Người

1.5

Số người lao động được phỏng vấn tại sàn giao dịch việc làm

Người

1.6

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn giao dịch việc làm

Người

2

Hoạt động tư vấn

2.1

Số người lao động được tư vấn

Người

Trong đó

a

Số người là phụ nữ

b

Số người là người khuyết tật

c

Số người là người dân tộc thiểu số

d

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

2.2

Số người lao động được tư vấn chia theo loại tư vấn

Người

a

Tư vấn về việc làm


b

Tư vấn về học nghề

c

Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động

d

Tư vấn khác

2.3

Số người lao động được tư vấn chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất (a+b+c+d)

Người

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.4

Số người sử dụng lao động được tư vấn

Người

3

Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động

3.1

Số người đăng ký tìm việc làm

Người

Trong đó

a

Số người là phụ nữ

b

Số người là người khuyết tật

c

Số người là người dân tộc thiểu số

d

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

3.2

Số người được giới thiệu việc làm

Người

Trong đó:

a

Số người là phụ nữ

b

Số người là người khuyết tật

c

Số người là người dân tộc thiểu số

d

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

3.3

Số người được tuyển dụng do Trung tâm giới thiệu

Người

Trong đó:

a

Số người là phụ nữ


b

Số người là người khuyết tật

c

Số người là người dân tộc thiểu số

d

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

3.4

Số lao động do người sử dụng lao động đề nghị cung ứng / tuyển lao động

Người

Trong đó:

a

Số người là phụ nữ

b

Số người là người khuyết tật

c

Số người là người dân tộc thiểu số

d

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

3.5

Số lao động đã cung ứng / tuyển theo đề nghị của người sử dụng lao động

Người

Trong đó:

a

Số người là phụ nữ

b

Số người là người khuyết tật

c

Số người là người dân tộc thiểu số

d

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

3.6

Số lao động cung ứng / tuyển được người sử dụng lao động tuyển dụng

Người

Trong đó:

a

Số người là phụ nữ

b

Số người là người khuyết tật

c

Số người là người dân tộc thiểu số

d

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

4

Tổ chức đào tạo, tập huấn (nếu

có)

4.1

Số người được Trung tâm dịch

Người


vụ việc làm đào tạo, nâng cao kỹ năng

Trong đó:

a

Số người tham gia các khóa đào tạo kỹ năng (kỹ năng xin việc, phỏng vấn, làm việc nhóm,...)

b

Số người tham gia các khóa đào tạo nghề nghiệp

4.2

Số người được Trung tâm dịch vụ việc làm đào tạo tìm được việc làm qua Trung tâm

Người

5

Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (nếu có)

Người

5.1

Số người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người

5.2

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Người

5.3

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm

Người

5.4

Số người được hỗ trợ học nghề

Người

 1. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động

  • Kết quả thu thập thông tin thị trường lao động.

  • Kết quả phân tích, dự báo thị trường lao động.

  • Kết quả cung ứng thông tin thị trường lao động: Hình thức cung ứng, phương pháp cung

 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có)

 1. ĐÁNH GIÁ

  1. Những mặt được.

  2. Những hạn chế và nguyên nhân.

 2. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)Ghi chú:

…….., ngày … tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Báo cáo sáu tháng đầu năm Trung tâm Dịch vụ việc làm không báo cáo mục I.

Mẫu số 04: Ban hành kèm theo Thông tư số 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

TÊN DOANH nghiệp / CHI NHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM

(HOẶC CẢ NĂM)

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội …………

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH nghiệp / CHI NHÁNH:

  1. Tên doanh nghiệp / Chi nhánh: .....................................................................................

  2. Địa chỉ: ........................................................................................................................

  3. Điện thoại: …………………… Fax: ..........................................................................

  4. Giấy phép số: ..............................................................................................................

  5. Mã số thuế: ………………………. Email .................................................................

  1. Số chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm: ………………………. cụ thể (địa điểm chi nhánh).

  2. Cơ sở vật chất, nhân sự


  STT


  Chỉ tiêu


  Đơn vị

  tính


  Tổng

  số

  Trong đó


  Ghi chú

  Tư vấn, Giới thiệu việc làm, cung ứng lao động


  Thông tin thị trường lao động


  Dạy nghề


  Khác


  1

  Diện tích sử dụng (m2)


  2

  Trang thiết bị

  phục vụ hoạt động dịch vụ việc làm

  Tổng giá trị trang thiết bị (triệu đồng):


  3

  Tổng số người của doanh

  nghiệp / Chi nhánh:

  - Số người làm công tác dịch vụ


  việc làm

  - Số người làm công tác dịch vụ việc làm có trình độ từ Cao đẳng trở lên

 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM


STT


Chỉ tiêu


Đơn vị

Kế hoạch sáu tháng đầu năm (cả năm)

Thực hiện trong kỳ trước

Thực hiện trong kỳ báo cáo

1

Hoạt động tư vấn

1.1

Số người lao động được tư vấn

Người

1.2

Số người lao động được tư vấn chia theo loại tư vấn

Người

a

Tư vấn về việc làm

b

Tư vấn về học nghề

c

Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động

d

Tư vấn khác

1.3

Số người lao động được tư vấn chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật (a+b+c+d)

Người

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

1.4

Số người sử dụng lao động được tư vấn

Người

2

Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động

2.1

Số người đăng ký tìm việc làm

Người

Trong đó số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp


c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.2

Số người được giới thiệu việc làm

Người

Trong đó số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.3

Số người được tuyển dụng do Doanh nghiệp / Chi nhánh giới thiệu

Người

Trong đó số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.4

Số lao động do người sử dụng lao động đề nghị cung ứng / tuyển lao động

Người

Trong đó số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.5

Số lao động đã cung ứng / tuyển theo đề nghị của người sử dụng lao động

Người

Trong đó số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng


d

Đại học trở lên

2.6

Số lao động cung ứng / tuyển được người sử dụng lao động tuyển dụng

Người

Trong đó số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

3

Tổ chức đào tạo, tập huấn (nếu có)

3.1

Số người được Doanh nghiệp / Chi nhánh đào tạo, nâng cao kỹ năng

Người

Trong đó:

a

Số người tham gia các khóa đào tạo kỹ năng (kỹ năng xin việc, phỏng vấn, làm việc nhóm,...)

b

Số người tham gia các khóa đào tạo nghề

3.2

Số người được Doanh nghiệp / Chi nhánh đào tạo tìm được việc làm qua Doanh nghiệp

Người


…….., ngày … tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 05: Ban hành kèm theo Thông tư số 07 / 2015 / TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196 / 2013 / NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52 / 2014 / NĐ - CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

….., ngày … tháng … năm …


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM

(HOẶC CẢ NĂM)

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 1. THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM


  STT


  Chỉ số


  Đơn vị

  Kế hoạch sáu tháng đầu năm (cả năm)

  Thực hiện trong kỳ trước

  Thực hiện trong kỳ báo cáo

  1

  Dân số

  Người

  Trong đó:

  Nông thôn

  Thành thị

  Nữ

  2

  Lực lượng lao động (từ 15 tuổi trở lên)

  Người

  Trong đó:

  Nông thôn

  Thành thị

  Nữ

  3

  Số Lao động có việc làm

  Người

  Trong đó:

  Nông thôn

  Thành thị

  Nữ

  4

  Số người thất nghiệp

  Người

  Trong đó:

  Thành thị


  Thanh niên

  5

  Tỷ lệ thất nghiệp

  %

  Trong đó:

  Thành thị

  %

  Thanh niên (từ 15 tuổi đến 24 tuổi)

  %

  6

  Tỷ lệ thiếu việc làm

  %

 2. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN


  TT


  Chỉ tiêu


  Đơn vị


  Số lượng kỳ trước

  Biến động trong kỳ


  Tổng số

  hiện tại

  Tăng

  Giảm

  Tổ chức dịch vụ việc làm đang hoạt động

  Tổ chức

  1

  Trung tâm dịch vụ việc làm

  Trung tâm

  Trong đó:

  Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

  Trung tâm

  Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ, cơ quan ngang Bộ thành lập.

  Trung tâm

  Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ trưởng cơ quan Trung ương của hội, đoàn thể thành lập.

  Trung tâm

  2

  Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

  Doanh nghiệp

  3

  Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm của Tỉnh / Thành phố khác hiện có trên địa bàn quản lý

  Chi nhánh

 3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM


  STT


  Chỉ tiêu


  Đơn vị

  Kế hoạch sáu tháng (hoặc cả năm)


  Thực hiện trong kỳ trước


  Thực hiện trong kỳ báo cáo

  1

  Tổ chức sàn giao dịch việc làm

  1.1

  Tần suất tổ chức sàn giao dịch việc làm

  Lần/tháng


  1.2

  Số phiên đã thực hiện

  Phiên

  1.3

  Số doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch việc làm

  Doanh nghiệp

  1.4

  Số người lao động được tư vấn tại sàn

  Người

  1.5

  Số người lao động được phỏng vấn tại sàn

  Người

  1.6

  Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn

  Người

  2

  Hoạt động tư vấn

  2.1

  Số người lao động được tư vấn

  Người

  Trong đó

  a

  Số người là phụ nữ

  b

  Số người là người khuyết tật

  c

  Số người là người dân tộc thiểu số

  d

  Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

  2.2

  Số người lao động được tư vấn chia theo loại tư vấn

  Người

  a

  Tư vấn về việc làm

  b

  Tư vấn về học nghề

  c

  Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động

  d

  Tư vấn khác

  2.3

  Số người lao động được tư vấn chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất (a+b+c+d)

  Người

  a

  Sơ cấp nghề

  b

  Trung cấp

  c

  Cao đẳng

  d

  Đại học trở lên

  2.4

  Số người sử dụng lao động được tư vấn

  Người

  3

  Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động

  3.1

  Số người đăng ký tìm việc làm

  Người


  Trong đó

  a

  Số người là phụ nữ

  b

  Số người là người khuyết tật

  c

  Số người là người dân tộc thiểu số

  d

  Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

  3.2

  Số người được giới thiệu việc làm

  Người

  Trong đó:

  a

  Số người là phụ nữ

  b

  Số người là người khuyết tật

  c

  Số người là người dân tộc thiểu số

  d

  Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

  3.3

  Số người được tuyển dụng do Trung tâm giới thiệu

  Người

  Trong đó:

  a

  Số người là phụ nữ

  b

  Số người là người khuyết tật

  c

  Số người là người dân tộc thiểu số

  d

  Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

  3.4

  Số lao động do người sử dụng lao động đề nghị cung ứng / tuyển lao động

  Người

  Trong đó:

  a

  Số người là phụ nữ

  b

  Số người là người khuyết tật

  c

  Số người là người dân tộc thiểu số

  d

  Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

  3.5

  Số lao động đã cung ứng / tuyển theo đề nghị của người sử dụng lao động

  Người

  Trong đó:

  a

  Số người là phụ nữ

  b

  Số người là người khuyết tật

  c

  Số người là người dân tộc thiểu số


  d

  Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

  3.6

  Số lao động cung ứng / tuyển được người sử dụng lao động tuyển dụng

  Người

  Trong đó:

  a

  Số người là phụ nữ

  b

  Số người là người khuyết tật

  c

  Số người là người dân tộc thiểu số

  d

  Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (từ Sơ cấp nghề trở lên)

  4

  Tổ chức đào tạo, tập huấn (nếu

  có)

  4.1

  Số người được Trung tâm dịch vụ việc làm đào tạo, nâng cao kỹ năng

  Người

  Trong đó:

  a

  Số người tham gia các khóa đào tạo kỹ năng (kỹ năng xin việc, phỏng vấn, làm việc nhóm,...)

  b

  Số người tham gia các khóa đào tạo nghề nghiệp

  4.2

  Số người được Trung tâm dịch vụ việc làm đào tạo tìm được việc làm qua Trung tâm

  Người

  5

  Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (nếu có)

  Người

  5.1

  Số người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  Người

  5.2

  Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

  Người

  5.3

  Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm

  Người

  5.4

  Số người được hỗ trợ học nghề

  Người

 4. . KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT

ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM


STT


Chỉ tiêu


Đơn vị

Kế hoạch sáu tháng (hoặc cả năm)


Thực hiện trong kỳ trước


Thực hiện trong kỳ báo cáo

1

Hoạt động tư vấn


1.1

Số người lao động được tư vấn

Người

1.2

Số người lao động được tư vấn chia theo loại tư vấn

Người

a

Tư vấn về việc làm

b

Tư vấn về học nghề

c

Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động

d

Tư vấn khác

1.3

Số người lao động được tư vấn chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật (a+b+c+d)

Người

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

1.4

Số người sử dụng lao động được tư vấn

Người

2

Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động

2.1

Số người đăng ký tìm việc làm

Người

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.2

Số người được giới thiệu việc làm

Người

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.3

Số người được tuyển dụng do Doanh nghiệp / Chi nhánh giới thiệu

Người

Số người có trình độ chuyên môn kỹ


thuật

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.4

Số lao động do người sử dụng lao động đề nghị cung ứng / tuyển lao động

Người

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.5

Số lao động đã cung ứng / tuyển theo đề nghị của người sử dụng lao động

Người

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

2.6

Số lao động cung ứng / tuyển được người sử dụng lao động tuyển dụng

Người

Số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật

a

Sơ cấp nghề

b

Trung cấp

c

Cao đẳng

d

Đại học trở lên

3

Tổ chức đào tạo, tập huấn (nếu có)

3.1

Số người được Doanh nghiệp / Chi nhánh đào tạo, nâng cao kỹ năng

Người

Trong đó:

a

Số người tham gia các khóa đào tạo

kỹ năng (kỹ năng xin việc, phỏng vấn, làm việc nhóm,...)


b

Số người tham gia các khóa đào tạo nghề nghiệp

3.2

Số người được Doanh nghiệp / Chi nhánh đào tạo tìm được việc làm qua Doanh nghiệp

Người

 1. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động

  • Kết quả thu thập thông tin thị trường lao động

  • Kết quả phân tích, dự báo thị trường lao động.

  • Kết quả cung ứng thông tin thị trường lao động.

 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có).


…….., ngày … tháng ... năm ...

Người đứng đầu cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)