BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2514 / BTC - TCT 

V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ phục vụ kinh doanh xử lý nước thải khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Bộ Tài chính nhận được Công văn số  4569 / CT - KTI  ngày 08/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với tài sản cố định (TSCĐ) đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải trong khu công nghiệp trước ngày Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.

Về vấn đề này, căn cứ Luật Thuế GTGT số  13 / 2008 / QH12  ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số  31 / 2013 / QH13  ngày 19/6/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số  01 / VPCP - KTTH  ngày 05/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc khấu trừ thuế GTGT của TSCĐ phục vụ xử lý nước thải khu công nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

 • Trường hợp trước ngày 01/01/2014, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xử lý nước thải trong khu công nghiệp có mua sắm TSCĐ đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không thực hiện điều chỉnh lại.

  Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải trong khu công nghiệp trước ngày 01/01/2014, đã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế hoặc đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại về thuế khi Công văn này được ban hành thì cơ quan thuế không thực hiện truy thu, thu hồi tiền hoàn thuế GTGT và không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với doanh nghiệp vi phạm theo hướng dẫn tại Công văn này.

 • Từ ngày 01/01/2014, việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đầu tư, sử dụng cho hoạt động xử lý nước thải trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.Nơi nhận :

 • Như trên;

 • Văn phòng chính phủ (để báo cáo);

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Vụ CST, PC (BTC);

 • Vụ CS, PC (TCT);

 • Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);

 • Lưu: VT, TCT (VT, KTNB (2b));

TL. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn