BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1710 / TCHQ - GSQL 

V/v chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.


Trả lời công văn số  225 / HQLC - NV  ngày 6/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc xin chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới tại khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức có tổng diện tích là 5.363 m2.


  2. Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ Điều 63 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi Công ty hoàn thiện các điều kiện theo quy định, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới; nếu đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH XDTH Minh Đức (Đ/c: 79B, đường Quý Hóa, P. Kim Tân, Lào Cai);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh