BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1882 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý nợ thuế do giao, bán DN

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

- Tổng công ty may Nhà Bè.

(đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q 7, TP. HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  244 / HQHCM - TXNK  ngày 26/01/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, về việc xử lý nợ thuế đối với Công ty may thêu Đà Lạt là doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán cho Công ty May Nhà Bè (nay là Tổng công ty May Nhà Bè thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Theo trình bày của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ gửi kèm thì ngày 29/7/2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số  2941 / QĐ - UB  về việc bán doanh nghiệp nhà nước là Công ty may thêu xuất khẩu Đà Lạt cho Công ty may Nhà Bè thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam.


  Căn cứ Điều 7 Nghị định  109 / 2008 / NĐ - CP  ngày 10/10/2008 của Chính phủ về việc bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì Tổng công ty may Nhà Bè có trách nhiệm nộp số thuế còn nợ của Công ty May thêu Đà Lạt.


 2. Căn cứ Thông tư số  179 / 2013 / TT - BTC  ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng và điều kiện xóa nợ thuế như sau:


 •  103 / 1999 / NĐ - CP  ngày 10 tháng 9 năm 1999, Nghị định số  80 / 2005 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước”.


 • Khoản 4 Điều 3 “Đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán nêu tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư này thì phải đảm bảo các điều kiện:


 1. Thực hiện giao, bán theo Nghị định số  103 / 1999 / NĐ - CP  ngày 10 tháng 9 năm 1999, Nghị định số  80 / 2005 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.


 2. Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp.


 3. Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao, bán”

Do đó, để xác định số tiền nợ thuế nêu trên có thuộc đối tượng được xóa nợ thuế hay không, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty may Nhà Bè và Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra giá trị doanh nghiệp thực hiện giao, bán, nếu số tiền nợ thuế không được tính vào giá trị doanh nghiệp để giao bán thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp (Tổng công ty may Nhà Bè), lập đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số  179 / 2013 / TT - BTC  ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét xóa nợ.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty may Nhà Bè biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để  B / cáo) ;

 • Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng (để Phối hợp);

 • Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang