BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1924 / TCHQ - GSQL 

V/v bố trí lực lượng để giám sát thông quan hàng hóa tại lối mở chưa được công bố, thành lập

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.


Trả lời công văn số  222 / HQĐB - NV  ngày 26/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đề nghị cho phép thành lập tổ công tác của Chi cục Hải quan cửa khẩu Tây Trang để bố trí lực lượng giám sát, kiểm tra và thông quan hàng hóa là mặt hàng gỗ nhập khẩu qua khu vực Mốc 49 thuộc xã Nà Bủng huyện Nậm Bồ tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Quy định về cửa khẩu phụ, lối mở biên giới:


    Tổng cục Hải quan ủng hộ chủ trương của UBND tỉnh Điện Biên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới với Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Tuy nhiên, hiện nay khu vực Mốc 49 thuộc xã Nà Bủng huyện Nậm Bồ tỉnh Điện Biên chưa được UBND tỉnh Điện Biên công bố, thành lập. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Điên tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định  112 / NĐ - CP  ngày 21/11/2014 của Chính phủ để tiến hành mở cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định.


  2. Về việc bố trí lực lượng để làm thủ tục hải quan và kiểm tra giám sát hàng hóa nhập 

    khẩu:


Sau khi UBND tỉnh Điện Biên đã thống nhất với các Bộ, ngành liên quan và được sự đồng ý của Chính phủ công bố mở cửa khẩu phụ, lối mở Mốc 49 xã Nà Bủng huyện Nậm Bồ thì Cục Hải quan tỉnh Điện Biên căn cứ biên chế hiện có và tình hình thực tế địa bàn khu vực lối mở báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét hướng dẫn bố trí lực lượng phù hợp đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.


Trong khi UBND tỉnh Điện Biên chưa hoàn thành việc mở cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tại Mốc 49 thuộc xã Nà Bủng huyện Nậm Bồ, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Điện Biên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Điện Biên biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • UBND tỉnh Điện Biên (để phối hợp);

  • Cục ĐTCBL-TCHQ (p/h thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường