BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1958 / TCHQ - TXNK

V/v miễn thuế đối với hàng viện trợ nhân đạo

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

(Số 23 Hàng Tre, Hà Nội)


Trả lời công văn số  67 / UBMC  ngày 06/3/2015 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam về việc xin tiếp nhận miễn thuế chiếc xe ô tô Toyota Land Cruiser Prado TX - L 2.7L do Ủy hội sông Mê Công quốc tế tài trợ cho Ủy ban sông Mê Công Việt Nam theo hình thức viện trợ không hoàn lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về chính sách thuế:


  Căn cứ khoản 2, Điều 2 Nghị định số  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai Bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.


  Căn cứ điểm a khoản 19 Điều 4 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng: Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại và phải được Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính xác nhận thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.


  Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số  05 / 2012 / TT - BTC  ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  26 / 2009 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số  113 / 2011 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  26 / 2009 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: Hàng viện trợ nhân đạo và hàng viện trợ không hoàn lại, bao gồm cả hàng nhập khẩu bằng nguồn viện trợ không hoàn lại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hàng trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.


  Trường hợp chiếc xe ô tô Toyota Land Cruiser Prado TX - L 2.7L do Ủy hội sông Mê Công quốc tế tài trợ cho Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và xác nhận tờ khai xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nhập khẩu.


 2. Về thủ tục hồ sơ xét miễn thuế:


Hồ sơ, thủ tục đối với hàng viện trợ nhân đạo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 69, Điều 70, Điều 71, Điều 73 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Cục Hải quan TP Hải Phòng (để p/h);

 • Lưu: VT,TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng