BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1963 / TCHQ - KTSTQ

V/v phân loại và xử lý thuế mặt hàng Cao su

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần cao su Sao Vàng.

(Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)


Trả lời công văn số  421 / CSSV - VTXNK  ngày 28/02/2015 của Công ty cổ phần cao su Sao Vàng về việc phân loại và xử lý thuế mặt hàng Cao su SBR 1502 và SBR 1712, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về phân loại hàng hóa:


    Việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải tuân thủ theo các quy định tại Thông tư số  49 / 2010 / TT - BTC  ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính. Theo đó, mặt hàng Cao su SBR 1502 thuộc mã số 4005.99.90 (phù hợp với công văn số  12582 / TCHQ -  TXNK ngày 15/10/2014 của Tổng cục Hải quan), mặt hàng Cao su SBR 1712 thuộc mã số 4005.99.90 (phù hợp với Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số  073 / TB - CNHP  ngày 20/01/2015 của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa chi nhánh tại Hải Phòng).


  2. Về xử lý thuế:


Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số  21 / 2012 / QH13  thì việc Công ty cổ phần cao su Sao Vàng khai sai mã số, thuế suất của hàng hóa nhập khẩu dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp đủ số thuế do cơ quan Hải quan kiểm tra ấn định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần cao su Sao Vàng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/h);

  • Cục Thuế XNK (để p/h);

  • Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường