BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1965 / TCHQ - KTSTQ

V/v quản lý, sử dụng nguyên phụ liệu chênh lệch

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic System Networks VN.

(Địa chỉ: Lô  J1 / J2  Khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) nhận được văn bản số PSNV-PUS- 201501-28 ngày 28/1/2015 của công ty báo cáo số lượng nguyên vật liệu chênh lệch giữa tồn kho thực tế với thanh khoản và giải trình, đề xuất biện pháp xử lý, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Yêu cầu công ty tự rà soát và báo cáo rõ: tính đến ngày 28/02/2015, số lượng nguyên vật liệu chênh lệch đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu, số lượng nguyên vật liệu còn tồn chưa đưa vào sản xuất;


  2. Công ty cam kết thời hạn đưa vào sử dụng hết số lượng nguyên vật liệu chênh lệch, nhưng không chậm hơn ngày 31/12/2015. Quá thời hạn cam kết, nếu công ty không thực hiện, Tổng cục Hải quan sẽ xử lý theo quy định.


Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) thông báo để công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục trưởng (để báo cáo);

  • Cục HQ HN (để chỉ đạo thực hiện);

  • Lưu: VT, KTSTQ (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường