BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2062 / TCHQ - TXNK 

V/v miễn thuế GTGT hàng NK phục vụ an ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Bộ Công an.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  317 / BCA - V22  ngày 25/02/2015 và hồ sơ kèm theo của Bộ Công an về việc miễn thuế nhập khẩu lô hàng phục vụ an ninh cho Bộ Công an; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1/ Qua nghiên cứu hồ sơ, mặt hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100197564022 ngày 10/11/2014 tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng KVII- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là quả nổ tạo khói chống tia hồng ngoại, thuộc mã số 93069000, có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%. Do đó, đơn vị nhập khẩu là Liên hiệp Khoa học sản xuất công nghệ cao viễn thông - tin học (HTI) không phải nộp thuế nhập khẩu cho lô hàng này.


2/ Căn cứ quy định tại Khoản 18 Điều 4, Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số  209 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; thì: “Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.


Hồ sơ, thủ tục đối với vũ khí, khí tài nhập khẩu không phải chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩn, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


3/ Lô hàng trên thuộc đối tượng phải trừ lùi hạn ngạch nhập khẩu theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Công an được biết và hướng dẫn các đơn vị liên quan liên hệ với Cục Hải quan địa phương (nơi đăng ký tờ khai hải quan) để được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Ng. Dương Thái (để b/c);

  • Lưu:  VT / TXNK(3b) .

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng