BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 644 / TCT - KK

V/v kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3844 / 2014 / CV - KT đề ngày 18/12/2014 của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín nêu vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về nguyên tắc tính, khai thuế, nộp thuế:


“…


Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”


Đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín thực hiện theo nội dung đã được hướng dẫn tại công văn số 2648 / TCT - KK ngày 14/7/2014 của Tổng cục Thuế.


Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (để hướng dẫn đơn vị thực hiện);

  • Lưu: VT, KK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thu Phương