BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 712 / TCT - CS

V/v: Chính sách thuế môn bài

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 105 / CT - TTHT ngày 19/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về giải đáp về thuế môn bài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản quy định:

    "Miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. "

  • Tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10 / 2007 / QĐ - TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, quy định ngành cấp 3, mã 032: Nuôi trồng thủy sản, trong đó tại phân ngành cấp 4, mã 0323 quy định: "sản xuất giống thủy sản "

Căn cứ quy định trên thì ngành sản xuất giống tôm biển thuộc phân ngành nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10 / 2007 / QĐ - TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện ngành nghề kinh doanh nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống tôm biển thì thuộc đối tượng miễn thuế môn bài theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn