TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 200 / GSQL - TH

V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: .......................................


Cục giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan của Công ty. Theo đó, qua rà soát, kiểm tra Công ty tự thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Nghị định số 14 / 2011 / NĐ - CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ và Thông tư 80 / 2011 / TT - BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài chính và đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan.


Tuy nhiên, hiện tại các quy định về đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 12 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Theo đó, đồng thời với việc ra Quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan thực hiện việc cấp mã số nhân viên đại lý cho các đại lý hải quan đáp ứng đủ điều kiện.


Do vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Công ty kiểm tra, rà soát quy định tại Luật Hải quan và Thông tư 12 / 2015 / TT - BTC để bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha