TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 201 / GSQL - GQ3

V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo hình thức quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Trả lời công văn số 0538 / HQBRVT - GSQL ngày 27/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu về việc cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng do Công ty Fivenine Co., Ltd gửi tặng cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Kim Nguyễn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 0538 / HQBRVT - GSQL thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu trên có Hóa đơn thương mại số FN14-1105 ngày 05/11/2014 được lập giữa Công ty Fivenine Co., Ltd (địa chỉ: 502, Hyundai Tower, 293-19 Olympic-Ro, Songpa-Gu, Seoul, Korea) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Kim Nguyễn (địa chỉ: Lô H6 Khu Á Châu, đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hình thức thanh toán là tiền mặt.


Do vậy, trường hợp đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu trên không đủ điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha