BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2138 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc thực hiện Danh mục hàng hóa nhóm 2

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản)


Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương liên quan đến thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ, xin trao đổi với Quý Bộ nội dung cụ thể như sau: Theo quy định tại Thông tư số 50 / 2009 / TT - BNN ngày 18/8/2009 và Thông tư số 30 / 2014 / TT - BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì gỗ nhập khẩu vừa thuộc Danh mục nhóm 2 (phải kiểm tra chất lượng) vừa thuộc Danh mục vật thể kiểm dịch thực vật (phải kiểm dịch). Như vậy, cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và giấy chứng nhận chất lượng, hoặc có thể coi giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật là kết quả kiểm tra chất lượng để thông quan hàng hóa không?


Ngày 21/11/2013, Bộ Tài chính có công văn số 16101 / BTC - TCHQ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ phản ảnh một số vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó có vướng mắc liên quan đến thực hiện Thông tư số 50 / 2009 / TT - BNN ngày 18/8/2009 trên.


Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho biết ý kiến về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quý Bộ liên quan đến quản lý hàng hóa XNK như sau:


 1. Tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50 / 2009 / TT - BNN ngày 18/8/2009 và Thông tư số 50 / 2010 / TT - BNN ngày 30/8/2010 của Quý Bộ bao gồm các nhóm hàng: động vật, sản phẩm động vật; sản phẩm trồng trọt; thủy sản, sản phẩm thủy sản v.v... Theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 50 / 2009 / TT - BNN Đối với sản phẩm, hàng hóa Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” quy định hiện hành được hiểu như thế nào?


  1. Trường hợp đối với các nhóm hàng hóa này, khi nhập khẩu đã phải kiểm dịch và/ hoặc kiểm tra an toàn thực phẩm rồi (nếu dùng làm thực phẩm) thì có phải kiểm tra chất lượng nữa không?


  2. Trường hợp phải kiểm tra chất lượng đối với toàn bộ hàng hóa có trong Danh mục: đề nghị Quý Bộ thông báo rõ những mặt hàng nào đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thông báo danh sách cơ quan kiểm tra để doanh nghiệp biết liên hệ và cơ quan hải quan biết để phối hợp

   quản lý. Đồng thời đề nghị Quý Bộ nghiên cứu hợp nhất quy trình kiểm tra, thống nhất một mẫu giấy chứng nhận kiểm tra để đơn giản thủ tục hành chính.


  3. Trường hợp có hàng hóa thuộc Danh mục nhưng không yêu cầu kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu: đề nghị Quý Bộ công bố cụ thể Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng kèm mã số HS trước khi thông quan để cơ quan hải quan phối hợp quản lý (không quản lý toàn bộ hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2 nêu trên). Trường hợp khó khăn trong áp mã số HS thì Tổng cục Hải quan sẽ cử người phối hợp với Quý Bộ.


 2. Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục nhóm 2 chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (ví dụ mặt hàng gỗ nhập khẩu), để giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, cơ quan hải quan chỉ yêu cầu phải kiểm dịch thực vật, hoặc kiểm tra an toàn thực phẩm (tùy mặt hàng nhập khẩu) không yêu cầu phải kiểm tra chất lượng.


Tổng cục Hải quan kính đề nghị Quý Bộ quan tâm sớm cho biết ý kiến về những vấn đề nêu trên trước ngày 28/3/2015.


Trân trọng!Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Hải quan Cao Bằng (để biết);

 • Lưu: VT, GSQL(02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường