BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2176 / TCHQ - GSQL

V/v thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải và cấp mã địa điểm

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh


Trả lời công văn số 258 / HQHT - NV ngày 13/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải:


  Căn cứ quy định tại Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, công văn số 596 / CHHVN - CTHH ngày 26/02/20115 của Cục Hàng Hải Việt Nam về việc khai thác khu chuyển tải tạm thời tại Cửa Hội

  – Bến Thủy (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở giấy phép do Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cấp cho từng chuyến tàu thực hiện:


  1. Trong thời gian Khu chuyển tải hoạt động tạm thời (đến ngày 30/6/2015), làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng là cát nhiễm mặn, thu gom trong quá trình nạo vét.


  2. Địa điểm làm thủ tục Hải quan: thực hiện tại Chi cục Hải quan cảng Xuân Hải.


  3. Chế độ giám sát:


   Chi cục Hải quan cảng Xuân Hải tổ chức giám sát theo quy định để đảm bảo chỉ mặt hàng cát nhiễm mặn thu từ Dự án nạo vét đưa vào khu chuyển tải Cửa Hội - Bến Thủy để chuyển tải sang tàu biển xuất khẩu ra nước ngoài.


  4. Về chính sách mặt hàng:


   Thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 04 / 2012 / TT - BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng. Chi cục Hải quan cảng Xuân Hải căn cứ vào kết quả giám định của thương nhân giám định có chức năng giám định chuyên ngành để thông quan hàng hóa.


  5. Giao Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát; làm thủ tục cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Khu chuyển tải đảm bảo công tác quản lý về Hải quan theo quy định.


  g) Chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Xuân Hải phối hợp với các cơ quan liên quan (Cảng vụ, Biên phòng và lực lượng kiểm soát Hải quan) để giám sát chặt chẽ, không để bị lợi dụng, buôn lậu và gian lận thương mại xảy ra.

 2. Về việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chờ thông quan;


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 15452 / TCHQ - GSQL ngày 30/12/2014 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤCTRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha