BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2203 / TCHQ - GSQL

V/v nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.


Trả lời công văn số 121 / PC - TTĐT ngày 05/3/2015 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu trong đó có mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1681 / TCHQ - GSQL ngày 02/3/2015 trao đổi với cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có văn bản trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cổng Thông tin điện tử Chính phủ biết. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp)

  • Lưu: VT, GSQL(3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường