BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2314 / TCHQ - TXNK

V/v hoàn thuế hàng hóa tái nhập khẩu quá thời hạn 365 ngày

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1576 / HQHP - TXNK ngày 03/03/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị hoàn thuế nhập khẩu với lô hàng bông tấm xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại quá thời hạn 365 ngày. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 27/12/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8127 / TCHQ - TXNK hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất đối với các hồ sơ xét hoàn / không thu thuế vi phạm thời hạn 365 ngày.


Do công văn của Cục Hải quan TP. Hải Phòng chưa báo cáo rõ các nội dung theo công văn 8127 / TCHQ - TXNK nêu trên nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để xem xét, báo cáo Bộ Tài chính. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 112, Điều 119 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 8127 / TCHQ - TXNK để tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan đồng thời đề xuất quan điểm xử lý theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng