BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2322 / TCHQ - GSQL

V/v địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.


Trả lời công văn số 227 / HQAG - NV ngày 5/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về vướng mắc địa điểm kiểm tra đối với máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu đưa máy móc, thiết bị thi công, vật liệu xây dựng và nhiên liệu phục vụ thi công xây dựng công trình cầu Long Bình / Chrey Thom theo thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia, Tổng cục Hải quan đồng ý về việc kiểm tra thực tế hàng hóa đối với máy móc, thiết bị thi công, vật liệu xây dựng và nhiên liệu xuất khẩu phục vụ thi công xây dựng cầu Long Bình / Chrey Thom tại kho, bãi của nhà thầu (Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần) thuộc phạm vi khu vực công trình.


Kho, bãi tập kết máy móc, thiết bị thi công, vật liệu xây dựng và nhiên liệu xuất khẩu của Công ty phải đảm bảo điều kiện: Có hàng rào bao quanh đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.


Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn làm thủ tục hải quan và thực hiện giám sát chặt chẽ hàng hóa theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh