BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 06 / 2015 / TT - BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015


THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 26 / 2007 / NĐ - CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định số 106 / 2011 / NĐ - CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 và Nghị định số 170 / 2013 / NĐ - CP ngày 13 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 132 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia;

 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

 3. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số;

 4. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công nhận.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

 1. Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định tại Điều 1 của Thông tư này phù hợp với tình hình phát triển công nghệ và chính sách quản lý của Nhà nước.

 2. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì định kỳ rà soát, cập nhật Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

 3. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn thuộc Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015.

 2. Quyết định số 59 / 2008 / QĐ - BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, trừ quy định về “Hàm băm bảo mật” tại mục 2.3 của Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ban hành kèm theo Quyết định số 59 / 2008 / QĐ - BTTTT tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2016.

 3. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Thông tư này với quy định của Thông tư 22 / 2013 / TT - BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước về cùng một tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp trong cơ quan nhà nước thì áp dụng quy định của Thông tư này.

 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Văn phòng TW Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT;

 • Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;

 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

 • Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

 • Bộ TT&TT:

+ Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

+ Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

+ Cổng thông tin điện tử;

- Lưu: VT, KHCN (5b).

BỘ TRƯỞNG


Nguyễn Bắc Son

PHỤ LỤC

DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 6 / 2015 / TT - BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)


Số

TT

Loại tiêu

chuẩn

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

Quy định áp dụng

1

Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM và thẻ mật mã

1.1

Yêu cầu an ninh đối với khối an ninh phần cứng HSM

FIPS PUB 140-2

Security Requirements for Cryptographic Modules

- Yêu cầu tối thiểu mức 3 (level 3)

1.2

Yêu cầu an

ninh đối với thẻ Token và Smart card

FIPS PUB 140-2

Security Requirements for Cryptographic Modules

- Yêu cầu tối thiểu mức 2 (level 2)

2

Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số

2.1

Mật mã phi đối xứng và chữ ký số

PKCS #1

RSA Cryptography Standard

 • Phiên bản 2.1

 • Áp dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã

hoá và RSASSA-PSS để ký

2.2

Mật mã đối

TCVN

Công nghệ thông tin - Kỹ

Áp dụng một trong hai

xứng

7816:2007

thuật mật mã - Thuật toán mã

tiêu chuẩn

(FIPS PUB

hóa dữ liệu AES

197)

NIST 800-67

Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithem (TDEA) Block Cipher

2.3

Hàm băm an toàn

FIPS PUB 180-4

Secure Hash Standard

Áp dụng một trong sáu hàm băm:

SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA - 512 / 224 , SHA - 512 / 256

3

Tiêu chuẩn thông tin, dữ liệu

3.1

Định dạng chứng thư số và danh sách thu hồi chứng thư

RFC 5280

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile


số

3.2

Cú pháp thông điệp mật mã

PKCS #7

Cryptographic Message Syntax Standard

Phiên bản 1.5

3.3

Cú pháp thông tin khóa riêng

PKCS #8

Private-Key Information Syntax Standard

Phiên bản 1.2

3.4

Cú pháp yêu cầu chứng thực

PCKS #10

Certification Request Syntax Standard

Phiên bản 1.7

3.5

Giao diện giao tiếp với các thẻ mật mã

PKCS #11

Cryptographic token interface standard

Phiên bản 2.20

3.6

Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân

PKCS #12

Personal Information Exchange Syntax Standard

Phiên bản 1.0

4

Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số

Khung quy chế chứng thực và chính sách chứng thư

RFC 3647

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework

5

Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số

5.1

Lược đồ Giao thức truy nhập thư mục

RFC 2587

Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema

Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

RFC 4523

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for

X.509 Certificates

5.2

Giao thức truy nhập thư mục

RFC 2251

Lightweight Directory Access Protocol (v3)

Áp dụng tiêu chuẩn RFC 2251 hoặc bộ bốn tiêu chuẩn:

RFC 4510,

RFC 4511,

RFC 4512,

RFC 4513

RFC 4510

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical Specification Road Map

RFC 4511

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol

RFC 4512

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models

RFC 4513

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms

6

Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số

6.1

Giao thức

RFC 2585

Internet X.509 Public Key

Áp dụng một hoặc cả


truyền, nhận chứng thư số và danh sách chứng thư số bị thu hồi

Infrastructure - Operational Protocols: FTP and HTTP

hai giao thức FTP và HTTP

6.2

Giao thức cho kiểm tra trạng thái chứng thư số trực tuyến

RFC 2560

X.509 Internet Public Key Infrastructure - On-line Certificate status protocol

7

Tiêu chuẩn dịch vụ cấp dấu thời gian

7.1

Giao thức cấp dấu thời gian

RFC 3161

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Time-Stamp Protocol (TSP)

7.2

Dịch vụ cấp

TCVN 7818-

Công nghệ thông tin - Kỹ

Áp dụng bộ ba tiêu

dấu thời gian

1:2007

thuật mật mã - Dịch vụ tem

chuẩn:

(ISO/IEC 18014-1:2002)

thời gian - Phần 1: Khung tổng quát

TCVN 7818-1:2007

TCVN 7818-2:2007

TCVN 7818-

Công nghệ thông tin - Kỹ

TCVN 7818-3:2010

2:2007

thuật mật mã - Dịch vụ tem

(ISO/IEC 18014 - 2:

thời gian - Phần 2: Cơ chế tạo thẻ độc lập

2002)

TCVN 7818-

Công nghệ thông tin - Kỹ

3:2010

thuật mật mã - Dịch vụ tem

(ISO/IEC 18014- 3:

thời gian - Phần 3: Cơ chế tạo thẻ liên kết

2009)