BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 1060 / BKHĐT - ĐKKD

V/v chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp FDI vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; theo đó, kể từ ngày 01/7/2015, đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế mà nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên thì thực hiện tách bạch hai thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại hai cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư. Đồng thời, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.


Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ thông tin về các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc. Cơ sở dữ liệu này chưa bao gồm dữ liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang được lưu trữ và quản lý tại các cơ quan, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu Công nghệ cao,... Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai các quy định của hai Luật trên, để cơ quan đăng ký kinh doanh có thể cấp đăng ký thay đổi cho các doanh nghiệp FDI trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và pháp lý hóa các thông tin doanh nghiệp FDI này, cần thiết phải thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp FDI vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp FDI vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện công tác chuyển đổi dữ liệu của doanh nghiệp một cách thống nhất trên phạm vi cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị trực tiếp làm đầu mối triển khai việc chuyển đổi dữ liệu của các doanh nghiệp FDI nói trên.


Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị đang lưu trữ thông tin về doanh nghiệp FDI để thực hiện việc chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp FDI (chỉ gồm nội dung đăng ký doanh nghiệp có trong hồ sơ đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư) tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; việc thực hiện chuyển đổi phải hoàn thành trước ngày 31/ 5 / 2015 (nội dung chi tiết tại Phụ lục gửi kèm).


Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Ủy ban phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu. ĐT: 080 44722) để phối hợp giải quyết./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (Để báo cáo);

  • Các Thứ trưởng;

  • Cục ĐTNN; (Để phối hợp)

  • Vụ QLKKT; Vụ PC (Để phối hợp)

  • Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;

  • Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố;

  • Lưu: VT, ĐKKD.K

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đặng Huy Đông

PHỤ LỤC


KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP FDI VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Công văn số 1060 / BKHĐT - ĐKKD ngày 26/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú


1

Thu thập, thống kê và rà soát số lượng, đầu mục hồ sơ, tài liệu của các doanh nghiệp FDI

Tháng 3 / 2015


2

Tiến hành số hóa (scan) hồ sơ doanh nghiệp FDI

Tháng 3- 4 / 2015


3

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp FDI

Tháng 4- 5 / 2015

- Nhập / chuyển đổi tự động dữ liệu doanh nghiệp FDI

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu đã Nhập / chuyển đổi tự động

- Hiệu chỉnh các sai số, lỗi kỹ thuật (nếu có)


4

Thông báo cho các doanh nghiệp FDI về việc rà soát, kiểm tra dữ liệu doanh nghiệp FDI được chuyển đổi

Tháng 5- 6 / 2015