BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 1029 / LĐTBXH - BHXH

V/v tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 2508 / BHXH - BT ngày 08/7/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cho ý kiến về tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; đồng thời cũng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 6 mục D Thông tư số 03 / 2007 / TT - BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do vậy, căn cứ quy định tại theo khoản 2 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.


Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Bộ Nội vụ;

  • Lưu: VT, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Trần Thị Thúy Nga