BẢO HIỂM XÃ HỘI

VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 768 / BHXH - CSYT

V/v thanh toán dịch vụ kỹ thuật X-quang số hóa và điện giải đồ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng


Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 594 / BHXH - YT ngày 26/01/2015 của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về việc thực hiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật X-quang số hóa và Điện giải đồ giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện Quân y 17. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:


  1. Về thanh toán dịch vụ X-quang kỹ thuật số


    Trường hợp chụp X-quang kỹ thuật số thực hiện việc in hai ảnh tương ứng hai tư thế của một vị trí chụp lên một phim (phim có kích thước theo quy định và đảm bảo không ảnh hưởng đến kết quả đọc phim) thì thanh toán theo mức giá chụp X-quang số hóa 1 phim được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.


  2. Về thanh toán dịch vụ Điện giải đồ


Dịch vụ kỹ thuật Điện giải đồ được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định tại Điểm C5.1, số 34 Thông tư liên tịch số 04 / 2012 / TTLT - BYT - BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính, theo đó các thông số trả lời kết quả dịch vụ Điện giải đồ gồm: Na+, K+, Cl-. Trường hợp cơ sở y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật Điện giải đồ có ba thông số Na+, K+, Ca++ (không có Cl-) hoặc bốn thông số Na+, K+, Cl-, Ca++ thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tạm thời thanh toán bằng mức giá dịch vụ kỹ thuật Điện giải đồ ba thông số Na+, K+, Cl- đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ sở y tế triển khai dịch vụ kỹ thuật và đề nghị thanh toán theo đúng các quy định hiện hành./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);

  • Trưởng Ban (để b/c);

  • BHXH tp Đà Nẵng (để t/h);

  • Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT 

PHÓ TRƯỞNG BAN


Vũ Xuân Bằng