BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 995 / LĐTBXH - LĐTL

V/v thưởng an toàn

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam


Trả lời công văn số 4007 / TKV - HĐTV ngày 24/7/2014, công văn số 5038 / TKV - LĐTL ngày 18/9/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thực hiện chế độ đặc thù đối với người lao động làm việc trong các mỏ than, khoáng sản hầm lò; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 1706 / VPCP - KGVX ngày 12/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện chế độ đặc thù trong công ty nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Về chế độ ăn định lượng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam rà soát lại chế độ ăn định lượng đã được thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế của người sử dụng lao động, nếu có thay đổi về mức hưởng, đối tượng được hưởng thì tiến hành thương lượng, thỏa thuận lại với người lao động và đại diện tập thể người lao động.


  2. Về chế độ thưởng an toàn đối với người lao động thuộc các đơn vị khai thác than, khoáng sản và xây dựng mỏ hầm lò, trong khi chưa xây dựng đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho lao động ngành mỏ, đặc biệt đối với thợ lò theo Quyết định số 2146 / QĐ - TTg ngày 01/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo công ty mẹ, các đơn vị thành viên tạm thời thỏa thuận với người lao động, đại diện người lao động về mức hưởng, đối tượng được hưởng để hình thành quỹ thưởng an toàn từ quỹ lương để khuyến khích người lao động khai thác mỏ hầm lò thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn nhằm hạn chế thấp nhất các tai nạn xảy ra, bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh. Việc trả thưởng an toàn phải gắn với mức độ bảo đảm an toàn của người lao động và từng đơn vị theo quy chế của doanh nghiệp.


Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, theo dõi./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Bộ Công Thương;

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Phạm Minh Huân