TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  208 / GSQL - GQ1 

V/v quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty Man Wah Cam Star Plastic Co.Ltd

(Đ/c: Sala Tean Village, Sangkat Chhrock Mateh Bavit City, Svay Rieng Province, Kingdom of Cambodia)


Trả lời công văn không số ngày 12/3/2015 của Công ty về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoàng gia Campuchia ngày 26/12/2013; Thông tư số  27 / 2014 / TT - BCT  ngày 04/9/2014 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam và Giấy phép quá cảnh hàng hóa số  06 / PQLXNK - GPQC  ngày 02/3/2015 của phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thì Công ty Man Wah Cam Star Plastic Co.Ltd được làm thủ tục hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam theo đúng nội dung Giấy phép số  06 / PQLXNK - GPQC  nêu trên.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNGNguyễn Đức Nga