TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  220 / GSQL - GQ1 

V/v nhập khẩu sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Ngày 03/02/2015, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có công văn số  326 / HQHCM -  GSQL nêu vướng mắc về việc làm thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng ống thép đúc sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí theo Quyết định số  11039 / QĐ - BCT  ngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương.


Tiếp theo đó, ngày 12/02/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  1443 / TCHQ - GSQL  trao đổi với Bộ Công Thương. Ngày 04/3/2015, Bộ Công Thương có công văn số  2123 / BCT -  KHCN có ý kiến: “Sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu để sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí là hàng hóa đơn lẻ, không phải đường ống dẫn nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số  11039 / QĐ - BCT  ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương và Thông tư số  08 / 2012 / TT - BCT  ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”


Do vậy, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số  2123 / BCT - KHCN (gửi kèm) để thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải