TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 224 / GSQL - GQ3

V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với xăng dầu NK, TNTX cung ứng cho tàu bay xuất cảnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam

(Đ/c: Số 202 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội)


Trả lời các công văn số 139 / XDHK - CƯĐV ngày 20/1/2015, số 544 / XDHK - CƯĐV ngày 19/3/2015 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Công ty) về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về kiến nghị không phải khai bổ sung đơn giá chính thức trên tờ khai tái xuất (cung ứng) xăng dầu cho các hãng hàng không và phạt chậm nộp thuế VAT đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa:


  Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan ghi nhận nghiên cứu khi sửa đổi các văn bản tương ứng. Trong thời gian chưa sửa đổi, đề nghị Công ty thực hiện theo chế độ hiện hành.
 2. Về việc phạt vi phạm hành chính đối với lưu giữ xăng dầu tạm nhập tái xuất quá thời 

  hạn:


  Căn cứ quy định tại khoản 8, khoản 9, Điều 3 Thông tư số 139 / 2013 / TT - BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính thì xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất phải tái xuất hoặc chuyển tiêu thụ nội địa trong thời hạn được lưu lại tại Việt Nam. Đề nghị Công ty cần chủ động theo dõi, thực hiện thanh khoản tờ khai tạm nhập trong thời gian hàng hóa được phép lưu giữ tại Việt Nam.


 3. Về việc hoàn thuế và chứng từ thanh toán qua ngân hàng:


  Để đảm bảo hoàn thuế đúng quy định, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 60 Luật Quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21 / 2012 / QH13 , Điều 118 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC .


 4. Về việc được hưởng chính sách ân hạn thuế đối với loại hình tạm nhập tái xuất:


  Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 42 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật Hải quan số 21 / 2012 / QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.


 5. Về việc được hưởng chế độ ưu tiên khi làm thủ tục hải quan:

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 86 / 2013 / TT - BTC quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế XNK (để p/h);

 • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha