TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  235 / GSQL - GQ2

V/v vướng mắc thủ tục thanh lý tài sản cố định bị thất lạc chứng từ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.


Trả lời công văn số  568 / HQBD - GSQL  ngày 10/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc thủ tục thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trên 10 năm kể từ ngày nhập khẩu bị thất lạc chứng từ nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:


Để có cơ sở xử lý dứt điểm vụ việc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán để xác định thời điểm nhập khẩu máy móc, thiết bị miễn thuế; việc chuyển đổi quyền sở hữu tài sản làm căn cứ thu thuế theo quy định.


Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất hướng xử và báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn