TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  242 / GSQL - GQ2

V/v: thủ tục hải quan, chính sách quản lý đối với nguyên liệu vàng NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Magic Vina.

(Lô U-1A, đường Long Hậu, KCN mở rộng, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An)


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1503121- XNK ngày 12/03/2015 của Công ty TNHH MTV Magic Vina đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách quản lý mặt hàng đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu vàng 99,99% dạng sợi nhỏ theo loại hình kinh doanh và SXXK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về chính sách quản lý mặt hàng:


    Trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu vàng 99,99% dạng sợi nhỏ theo loại hình kinh doanh và SXXK phải tuân thủ chính sách quản lý mặt hàng quy định tại các văn bản quy định sau: Nghị định số  24 / 2012 / NĐ - CP  ngày 03/04/2012 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số  16 / 2012 / TT - NHNN  ngày 25/05/2012 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Nghị định số  24 / 2012 / NĐ - CP .


  2. Về thủ tục hải quan:


Trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu vàng 99,99% dạng sợi nhỏ theo loại hình kinh doanh và SXXK thì thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014 và Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan khác.


Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn