BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2440 / TCHQ - TXNK

V/v giá tính thuế ôtô NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Báo điện tử VnExpress;

- Báo điện tử Tiền phong.


Báo điện tử VnExpress ngày 02/03/2015 và Báo điện tử Tiền phong ngày 15/3/2015 có bài viết “Loạn” định giá xe ôtô nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với quý Báo như sau:


1- Theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 40 / 2007 / NĐ - CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ thì: Người khai hải quan tuân thủ nguyên tắc tự kê khai, tự xác định trị giá tính thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá tính thuế của mình; Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra việc khai báo và xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu của Người khai hải quan.


Để thực hiện quy định trên, đảm bảo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan của doanh nghiệp, tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 29 / 2014 / TT - BTC ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205 / 2010 / TT - BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính đã quy định rõ việc kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp và xử lý kết quả kiểm tra như sau:


Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về mức giá khai báo của doanh nghiệp thấp hơn cơ sở dữ liệu giá của cơ quan hải quan, thì:


  1. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu được đánh giá xếp hạng 6 hoặc hạng 7 cơ quan hải quan thông báo để người khai hải quan biết cơ sở, căn cứ dấu hiệu nghi vấn mức giá khai báo, phương pháp, mức giá do cơ quan hải quan xác định.


    Nếu người khai hải quan thống nhất với các nội dung thông báo, cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế theo mức giá đã thông báo. Trường hợp người khai hải quan chưa thống nhất với mức giá, phương pháp xác định giá cơ quan hải quan đã thông báo thì đề nghị tham vấn để thực hiện quyền tham vấn.


    Trường hợp sau khi thực hiện tham vấn, cơ quan hải quan bác bỏ mức giá khai báo và người khai hải quan thống nhất với mức giá do cơ quan hải quan xác định thì thực hiện ấn định thuế theo quy định. Nếu cơ quan hải quan không có cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của người khai hải quan thì tính thuế theo mức giá khai báo của doanh nghiệp đồng thời chuyển hồ sơ và dấu hiệu nghi vấn để xem xét kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp theo quy định trong thời hạn 5 năm.

  2. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu được đánh giá xếp hạng từ 1 đến hạng 5, đồng thời đã nộp đủ thuế theo mức giá khai báo thì được thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng cơ quan hải quan phải chuyển hồ sơ và các dấu hiệu nghi vấn để thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm theo quy định về kiểm tra sau thông quan.


Như vậy theo quy định trên sẽ có trường hợp cùng mặt hàng nhập khẩu nhưng sẽ được thông quan ở các mức giá khác nhau. Đối với các trường hợp chưa xác định trị giá ở khâu trong thông quan sẽ được kiểm tra, xác định giá ở khâu sau thông quan.


2. Căn cứ các quy định, để tránh việc doanh nghiệp khai báo giá thấp đã được thông quan nhưng chậm được xử lý sau khi hàng hóa đã thông quan, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1437 / TCHQ - TXNK ngày 12/02/2015 đôn đốc, chỉ đạo cục hải quan địa phương liên quan thực hiện kịp thời các bước công việc cần thiết để xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu đúng quy định. Đây là công việc thường xuyên của Tổng cục Hải quan nhằm xác định đúng trị giá thực thanh toán, tránh việc lợi dụng các quy định về tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa để gian lận trốn thuế.


Tổng cục Hải quan cảm ơn phản ánh kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của cơ quan hải quan của quý Báo và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của quý Báo trong thời gian tới.


Trân trọng!Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái