BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2445 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.


Trả lời công văn số  322 / HQBP - KTS  ngày 02/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, về việc đề nghị tạm dừng cưỡng chế đối với Công ty TNHH World Tec Vina. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về tạm dừng biện pháp cưỡng chế:


Căn cứ Điều 33 Thông tư số  190 / 2013 / TT - BTC  ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan thì: Người nộp thuế bị cưỡng chế được tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan nếu có văn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế, kèm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ gửi Cục Hải quan nơi người nộp thuế đang có nợ thuế bị cưỡng chế để được xem xét giải quyết theo trình tự quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, TXNK,(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang