BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2453 / TCHQ - GSQL

V/v hoạt động của kho ngoại quan chưa đáp ứng đủ điều kiện về diện tích.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc mở rộng diện tích kho ngoại quan đáp ứng quy định tại Điều 63 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/09/2013. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp báo cáo của Cục Hải quan địa phương để trình Bộ Tài chính về việc mở rộng diện tích kho ngoại quan đáp ứng quy định tại Điều 63 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC . Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, để không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh kho ngoại quan của doanh nghiệp, nhất là đối với các hợp đồng thuê kho đã ký kết và còn hiệu lực, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng chưa áp dụng biện pháp tạm dừng hoạt động đối với các kho ngoại quan có diện tích chưa đáp ứng đủ điều kiện về diện tích theo quy định, với điều kiện:


  • Đối với các kho ngoại quan tại cửa khẩu: được gửi kho ngoại quan đối với phần hàng hóa còn lại của hợp đồng thuê kho ngoại quan; không gửi hàng hóa của các hợp đồng thuê kho mới.


  • Đối với các kho ngoại quan trong khu công nghiệp: được gửi kho ngoại quan đối với các mặt hàng là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh