BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2458 / TCHQ - GSQL

V/v hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty Duyên Hải

(Đ/c: 16B Nguyễn Thái Học, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội).


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  11 / Cty - TCKT  ngày 08/01/2015 của Công ty Duyên Hải (gửi kèm) về việc hướng dẫn mua lốp ô tô đã qua sử dụng tại cảng Đà Nẵng và cảng TP. Hồ Chí Minh, công văn số  190 / HQHCM - GSQL  ngày 21/01/2015, công văn số  510 / HQHCM - GSQL  ngày 02/3/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý các lô hàng tồn đọng khai trên manifest là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Đối với các lô hàng đã xác lập quyền sở hữu Nhà nước:


  Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số  724 / VPCP - KTTH  ngày 27/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Quốc phòng đề nghị mua gom lốp ô tô đã qua sử dụng tồn lưu tại cảng, cửa khẩu;


  Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại tiết (i) điểm 1 công văn số  2289 / BCT - XNK  ngày 24/3/2014 về việc rà soát giấy phép tạm nhập tái xuất lốp xe ô tô đã qua sử dụng;


  Nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp được mua gom lốp, lốp cao su đã qua sử dụng để giải phóng hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu cảng biển, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Duyên Hải được mua những lô hàng khai trên manifest là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng mà Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập quyền sở hữu Nhà nước.


  Về thủ tục mua: căn cứ khoản 3, Khoản 5, Khoản 7 Điều 11 Thông tư  15 / 2014 / TT - BTC  ngày 27/01/2014 hoặc điểm a, khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 Điều 15 Thông tư  203 / 2014 / TT - BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty Duyên Hải thực hiện các thủ tục mua hàng theo quy định khi Công ty có văn bản đề nghị.


 2. Đối với các lô hàng chưa xác lập quyền sở hữu Nhà nước:


  Sau khi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng xử lý, xác lập quyền sở hữu Nhà nước, thực hiện bán trực tiếp cho Công ty Duyên Hải theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

 3. Đề nghị Công ty Duyên Hải liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn các thủ tục mua hàng.


Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Quý đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh