TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  245 / GSQL - GQ3

V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng mẫu tủ lạnh

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam.

(Đ/c: Lô G2, KCN Thăng Long II, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)


Trả lời công văn không số của Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu hàng mẫu là tủ lạnh để nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Phụ lục I Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì tủ lạnh đã qua sử dụng thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu và danh mục này áp dụng cho cả hoạt động nhập khẩu phi mậu dịch; do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn