BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2460 / TCHQ - TXNK 

V/v dừng các biện pháp cưỡng chế và xóa tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

(1A Đào Duy Anh, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  276 / HHVN - KT  ngày 30/1/2015 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc dừng các biện pháp cưỡng chế và đề nghị xóa tiền chậm nộp thuế của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc. Tiếp theo các công văn số  12854 / TCHQ - TXNK  ngày 22/10/2014 và số  13873 / TCHQ - TXNK  ngày 17/11/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về xóa tiền chậm nộp thuế:


  Theo quy định hiện hành tại Điều 65 Luật quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11 ; khoản 20 Điều 1, Điều 2 Luật số  21 / 2012 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn luật thì trường hợp của Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc không thuộc đối tượng được xóa tiền chậm nộp thuế.


 2. Về việc dừng các biện pháp cưỡng chế:


 • Khoản 5 Điều 46 Nghị định  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 quy định:


  “5. Việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đảm bảo: Không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp; tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định.”


 • Điều 33 Thông tư số  190 / 2013 / TT - BTC  ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:


“1. Trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế; Tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan:


 1. Người nộp thuế thuộc đối tượng bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;


 2. Người nộp thuế đã được tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định.


2. Thủ tục, thẩm quyền giải quyết:

  1. Đối với trường hợp nộp dần tiền thuế nợ thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Điều 132 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


  2. Trường hợp tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định:


a) Người nộp thuế bị cưỡng chế có văn bản đề nghị tạm dừng cưỡng chế gửi Cục Hải quan nơi phát sinh khoản nợ bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan kèm theo thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ;... ”


Đề nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc thực hiện theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái