BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2474 / TCHQ - GSQL 

V/v hướng dẫn thực hiện công văn số  1116 / TCHQ - GSQL  của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Tổng công ty XDCT giao thông 1- Công ty cổ phần


Trả lời công văn số  0165 / TCT - KT - VTTB  ngày 26/02/2015 của Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty cổ phần về việc ghi tại trích yếu, tiếp theo công văn số  1116 / TCHQ - GSQL  ngày 06/02/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về việc xuất khẩu vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng cầu Long Bình:


  Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số  04 / 2012 / TT - BXD  ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì chỉ có cát trắng, cát nghiền, cát nhiễm mặn và cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định thì được phép xuất khẩu. Đối với đá xây dựng xuất khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn và được khai thác từ các mỏ không thuộc các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.


  Căn cứ Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số  04 / 2012 / TT - BXD  thì đã xây dựng thuộc các mỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ không được phép xuất khẩu.


  Theo Khoản 1 Điều 4 thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký kết ngày 27/12/2013 thì hai bên nhất trí cho phép tạm nhập khẩu và miễn thuế từ bất kỳ loại thuế xuất nhập khẩu và các khoản thu đối với máy móc, phương tiện, thiết bị, vật liệu, nhiên liệu phục vụ cho việc xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom. Theo nội dung thỏa thuận này thì hai bên chỉ cho phép tạm nhập khẩu, không có nội dung cho phép xuất khẩu.


  Như vậy, theo Tổng cục Hải quan thì mặt hàng cát, đá xây dựng xuất khẩu phục vụ việc xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số  04 / 2012 / TT - BXD  dẫn trên.


  Tuy nhiên, để đảm bảo việc thực hiện pháp luật đúng quy định, đề nghị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Công ty cổ phần liên hệ với Bộ Xây dựng để làm rõ các nội dung vướng mắc của Tổng công ty nêu tại công văn số  0165 / TCT - KT - VTTB  dẫn trên.


 2. Về chính sách thuế đối với nhiên liệu là xăng, dầu... xuất khẩu phục vụ thi công xây dựng cầu Long Bình:


Đề nghị công ty thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số  335 / TCHQ - GSQL  ngày 13/01/2014.


Tổng cục Hải quan trả lời Tổng công ty XDCTGT1 - CTCP để biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Xây dựng (để phối hợp);

 • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh