TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  247 / GSQL - GQ1 

V/v xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng;

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội;

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.


Ngày 23/3/2015, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có công văn số  188 / XNK - TMQT  về việc thu hồi mã số TNTX của 04 doanh nghiệp có tên dưới đây. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Thông tư  05 / 2014 / TT - BCT  của Bộ Công Thương và Thông tư số  94 / 2014 / TT - BTC  của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị có tên trên thực hiện rà soát, thống kê, báo cáo về tất cả các tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa chưa thanh khoản (bao gồm cả trường hợp kinh doanh tạm nhập - tái xuất gửi kho ngoại quan) của các doanh nghiệp dưới đây theo nhóm hàng hóa mà doanh nghiệp đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất, cụ thể:


  1. Công ty Cổ phần Thương mại và XNK Thăng Long (Giấy chứng nhận kinh doanh số 0101189457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp), đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất hàng đã qua sử dụng số  11 / BCT(MS - ĐQSD) ;


  2. Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc (Giấy chứng nhận kinh doanh số 5700397078 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp), đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt số  04 / BCT - MS - TTĐB ;


  3. Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan (Giấy chứng nhận kinh doanh số 5300225677 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp), đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số  48 / BCT(MS - TPĐL) ;


  4. Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Ngọc (Giấy chứng nhận kinh doanh số 3200102149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp), đề nghị hoàn trả mã số tạm nhập tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt số  13 / BCT(MS - TTĐB) .


Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý trước ngày 31/3/2015, file mềm gửi vào địa chỉ thư điện tử p1gsql@customs.gov.vn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn