BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2545 / TCHQ - GSQL 

V/v: giám sát sang tải hàng hóa để xuất qua các cửa khẩu phụ và chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNK

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.


Trả lời công văn số  297 / HQHG - NV  ngày 17/3/2015 và các công văn số  80 / HQHG - NV  ngày 16/01/2015, số  126 / HQHG - NV  ngày 27/01/2015, số  133 / HQHG - NV  ngày 30/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc nêu tại trích yếu; Tiếp theo công văn số  319 / TCHQ - GSQL  ngày 15/01/2015 về việc giám sát sang tải hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với việc giám sát sang tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy:


    Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư  94 / 2014 / TT - BTC  ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính; trên cơ sở kết quả kiểm tra khảo sát và báo cáo công tác quản lý việc sang tải thực hiện thí điểm thời gian qua, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động tái xuất hàng hóa quy định tại Thông tư  05 / 2014 / TT - BCT  ngày 27/01/2014 được sang tải hàng hóa tại khu vực kiểm tra, giám sát hàng hóa và các địa điểm đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập trong khu vực cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang để vận chuyển, tái xuất qua các cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Hà Giang theo quy trình giám sát đã được hướng dẫn tại công văn số  15310 / TCHQ - GSQL  ngày 26/12/2014 của Tổng cục Hải quan và Quyết định số  11 / QĐ - HQHG  ngày 23/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.


    Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đội kiểm soát Hải quan, các Chi cục Hải quan cửa khẩu phụ căn cứ Luật Hải quan, Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 5 Thông tư  94 / 2014 / TT -  BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành để bố trí nhân lực, tổ chức quản lý điều tiết số lượng Container sang tải để giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa sang tải, vận chuyển lên cửa khẩu xuất, làm thủ tục hải quan theo đúng quy định hiện hành, phối hợp với cơ quan chức năng tại cửa khẩu điều phối bảo đảm không để ách tắc hoặc tồn đọng hàng hóa tại cửa khẩu.


  2. Việc thành lập các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy:

  1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy của Công ty TNHH MTV Hoàng Anh 96, Công ty TNHH Ban Mai, Công ty cổ phần XNK và đầu tư Thịnh Phát tại khu vực xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.


  2. Cục Hải quan tỉnh Hà Giang căn cứ Điều 63 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH MTV Hoàng Anh 96, Công ty TNHH Ban Mai, Công ty cổ phần XNK và đầu tư Thịnh Phát hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi các Công ty hoàn thiện các điều kiện theo quy định, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang; nếu đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập.


Đối với địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thịnh Phát đầu tư, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang yêu cầu Doanh nghiệp bổ sung giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh