BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2548 / TCHQ - GSQL 

V/v: vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH lốp xe Goodyear Việt Nam.

(Đ/c: Số 1, đường 8, khu phố 5, P. An Phú, Q.2, TP Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  01 / 2015  đề ngày 13/02/2015 của Công ty nêu vướng mắc liên quan đến việc xử lý các C/O mẫu D cấp lỗi, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số  567 / HQHCM - GSQL  ngày 10/3/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Quy định về các lỗi nhỏ trên C/O:


    Theo sự thống nhất của các nước Asean, Tổng cục Hải quan đã ban hành các công văn số  5517 / TCHQ - GSQL  ngày 12/10/2012 và  887 / TCHQ - GSQL  ngày 08/02/2013 hướng dẫn xử lý các lỗi trên C/O được coi là lỗi nhỏ. Theo đó, một số lỗi trong 131 C/O mẫu D được cấp cho Công ty để làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa từ 2010-2013 không được coi là lỗi nhỏ. Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để chấp nhận các C/O đề cập trên. (xin gửi kèm theo đây các công văn nêu trên để Công ty nghiên cứu).


  2. Xử lý các trường hợp C/O mẫu D cấp lỗi:


Tổng cục Hải quan sẽ thông báo với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của các nước liên quan về các trường hợp C/O bị cấp lỗi để các cơ quan này xử lý theo quy định của Hiệp định thương mại tự do ATIGA. Trường hợp cơ quan cấp C/O tiến hành sửa lỗi hoặc cấp lại C/O mới thay thế cho C/O ban đầu bị lỗi thì cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra lại và xử lý theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh