BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2575 / TCHQ - GSQL 

V/v: chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

- Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất.

(Đ/c: 46-48 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  GDA08 - 545 / 15  ngày 17/03/2015 của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất về việc chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan từ kho ngoại quan thông thường sang kho ngoại quan chuyên dùng để lưu giữ hàng hóa là linh kiện, phụ tùng máy bay. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý với đề xuất của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất về việc chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan được Tổng cục Hải quan thành lập theo Quyết định số  255 / QĐ - TCHQ  ngày 08/02/2012 từ kho ngoại quan thông thường sang kho ngoại quan chuyên dùng để lưu giữ hàng hóa là linh kiện, phụ tùng máy bay.


  2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Căn cứ quy định tại Điều 82 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Điều 63 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện thành lập kho ngoại quan để kiểm tra việc Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật; nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì cho phép kho ngoại quan được lưu giữ các mặt hàng phù hợp với điều kiện bảo quản, lưu giữ của kho.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất được biết và thực hiệnNơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh