BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2584 / TCHQ - TXNK

V/v điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.


Trả lời công văn số 193 / HQTTH - NV ngày 11/3/2015 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về vướng mắc điều chỉnh số liệu kế toán trên hệ thống kế toán thuế tập trung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan sẽ mở khóa sổ kế toán tháng 12 / 2014 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thuận An, Chi cục Hải quan Thủy An để điều chỉnh số liệu kế toán tháng 12 / 2014 tại phần mềm kế toán thuế tập trung, cụ thể:


  • Phải lập chứng từ điều chỉnh để thực hiện việc điều chỉnh số liệu của các tờ khai trên, không xóa, sửa chữa số liệu chứng từ đã cập nhật trước đó. Chứng từ điều chỉnh sẽ được hạch toán vào ngày 31/ 12 / 2014 .


  • Việc mở khóa sổ kế toán tại phần mềm kế toán thuế tập trung được thực hiện trong thời gian từ 17h00 phút ngày 30/3/2015 đến 17h00 phút ngày 31/3/2015.


  • Chi cục Hải quan cửa khẩu Thuận An, Chi cục Hải quan Thủy An, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm về việc cập nhật đúng chứng từ điều chỉnh và số liệu điều chỉnh nêu trên theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thừa Thiên Huế được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục CNTT&TK Hải quan (để p/h);

  • Lưu: VT, TXNK3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang