BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2609 / TCHQ - GSQL 

V/v thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Trên cơ sở công văn số  179 / XNK - XXHH  của Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương về mẫu chữ ký và con dấu đối với C/O mẫu ưu đãi, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách mẫu dấu, chữ ký mới cập nhật của các Phòng cấp như sau:


  • Mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền ký C/O mẫu E, D, AK, AJ, AANZ, AI của Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang, gồm 1 trang.


  • Mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền ký C/O mẫu D của Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, gồm 1 trang.


Thời điểm hiệu lực từ 03/4/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn