BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2786 / BCT - XNK 

V/v: nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin

(Địa chỉ: Số 6A, Lê Thánh Tông, Hồng Gai, TP.Hạ Long, Quảng Ninh)


Trả lời công văn số  29 / CHG - MT  ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin về việc nhập khẩu thuốc lá để bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của công ty;


Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số  39 / GCN - BTM  ngày 08 tháng 12 năm 2008 do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) cấp;


Căn cứ Báo cáo số  27 / CV / CHG - MT  ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Công ty về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty trong năm 2014, có xác nhận của Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai;


Bộ Công Thương đồng ý Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin được nhập khẩu thuốc lá điếu trị giá 30.000 USD (ba mươi nghìn đô la) để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của công ty trong năm 2015.


Việc nhập khẩu, kinh doanh và thanh quyết toán thuế thực hiện theo quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số  24 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số  44 / 2013 / QĐ - TTg  ngày 19 tháng 7 năm 2013 về vệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số  24 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số  148 / 2013 / TT - BTC  ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế và Thông tư số  02 / 2010 / TT - BCT  ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hóa thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.


Văn bản này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Lưu : VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh