BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  3859 / BTC - TCHQ 

V/v tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú.

(Đ/c: Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)


Trả lời công văn số  177 / CV - DĐHP  ngày 09/3/2015 của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú về việc tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông) cho doanh nghiệp DTC Group, Campuchia theo Hợp đồng tạm nhập tái xuất xăng dầu số  01 / ND -   TNTX / DDHP  ngày 06/2/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


 1. Về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất:


  Căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 11 Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú nêu tại công văn số  177 / CV - DĐHP  dẫn trên; theo đó Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú được phép xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho doanh nghiệp DTC Group, Campuchia theo Hợp đồng tạm nhập tái xuất xăng dầu số  01 / ND -   TNTX / DDHP  ngày 06/2/2015.


 2. Về thủ tục, hồ sơ tạm nhập, tái xuất:


  Hồ sơ, thủ tục tạm nhập, tái xuất xăng dầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số  139 / 2013 / TT - BTC  ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.


 3. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định.


Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để t/h);

 • Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh